Tag archieven: Ouderschapsplan

Wettelijke indexering alimentatie (per 1 januari 2023: 3,4%)

In de wet staat dat alimentatiebijdragen jaarlijks per 1 januari worden verhoogd met een bepaald percentage. Dit wordt de wettelijke indexering genoemd. Het indexeringspercentage wordt jaarlijks bekendgemaakt door de Minister voor Rechtsbescherming.

Waarom verhoging van de alimentatie?

De lonen en uitkeringen stijgen meestal per 1 januari. Daar staat tegenover dat ook de kosten van levensonderhoud stijgen. Uitgangspunt is dat de koopkracht van de alimentatieontvanger op peil moet blijven. Om ervoor te zorgen dat de alimentatie aansluit op de loonsverhoging en de stijgende kosten, dient de alimentatie jaarlijks ook mee te stijgen. De alimentatie volgt daarom de ontwikkeling van het loonpeil. Het percentage van de verhoging is dus ieder jaar anders.

Hoe hoog is de wettelijke indexering?

De hoogte van de indexering wordt jaarlijks vastgesteld door de Minister voor Rechtsbescherming. Het percentage van de stijging wordt vaak in november bekend gemaakt. Het indexeringspercentage per 1 januari 2023 is vastgesteld op 3,4%.

Voor wie geldt de indexering?

Alle alimentatiebedragen wijzigen met het vastgestelde percentage. Dit geldt dus voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie. Het maakt geen verschil of de alimentatie onderling is afgesproken of dat deze door de Rechtbank is vastgesteld. De alimentatieontvanger heeft automatisch recht op verhoging van de alimentatie. Dat geldt dus ook wanneer er niets over een indexering is afgesproken.

De wettelijke indexering is niet van toepassing, wanneer deze schriftelijk is uitgesloten. Dit laatste gebeurt overigens maar zelden.

Voor de alimentatiebetaler:

Wanneer u alimentatie betaalt, moet u per 1 januari 2023 een hogere maandelijkse bijdrage gaan voldoen. De hoogte van het nieuwe maandelijkse bedrag is handmatig te berekenen of via het LBIO.

Voor de alimentatieontvanger:

Als de wettelijke indexering niet wordt betaald, dient u uw ex-partner daarover aan te schrijven. Wellicht is uw ex-partner vergeten de alimentatie te verhogen. Als een brief of email niet tot het gewenste resultaat leidt, kan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) worden ingeschakeld. Inschakeling van het LBIO is gratis voor de alimentatieontvanger. Meer informatie vindt u op de website van het LBIO.

Uit elkaar? Denk aan het ouderschapsplan!

Scheiden of uit elkaar met minderjarige kinderen? Denk aan het ouderschapsplan!

Ga je als ouder van minderjarige kinderen scheiden of uit elkaar? Dan is het volgens de wet verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

 Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een schriftelijke overeenkomst, waarin ouders afspraken over hun minderjarige kinderen vastleggen. In een ouderschapsplan staan alle afspraken die betrekking hebben op de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen. Het plan moet in ieder geval een regeling bevatten over de volgende onderwerpen:

 • waar de kinderen gaan wonen? (hoofdverblijf)
 • wanneer zien de kinderen de andere niet verzorgende ouder? (omgang)
 • op welke wijze verschaffen de ouders elkaar belangrijke informatie over de kinderen en op welke wijze overleggen zij over de kinderen? (informatie en consultatie)
 • hoe worden de kosten van de kinderen verdeeld? (kinderalimentatie)
 • op welke wijze zijn de kinderen betrokken geweest bij het opstellen van het ouderschapsplan?

Naast deze onderwerpen worden vaak ook andere afspraken tussen de ouders vastgelegd. Bijvoorbeeld over bedtijden of wie van de ouders verantwoordelijk is voor tandartsbezoeken.

 Wanneer is een ouderschapsplan verplicht?

Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht voor ouders van minderjarige kinderen die uit elkaar gaan en gezamenlijk belast zijn met het ouderlijk gezag. Een ouderschapsplan is verplicht bij:

 • Echtscheiding;
 • Beëindiging van een geregistreerd partnerschap;
 • Scheiding van tafel en bed;
 • Beëindiging van samenwonen;

 Waarom een ouderschapsplan?

De wetgever heeft het opstellen van een ouderschapsplan verplicht gesteld, zodat ouders vlak na de beslissing om uit elkaar te gaan, gedwongen worden om na te denken over de gevolgen hiervan. Als de ouders duidelijke afspraken maken, kunnen ruzies in de toekomst voorkomen worden.

Een verzoek tot echtscheiding/beëindiging geregistreerd partnerschap/scheiding van tafel en bed wordt door de Rechtbank niet in behandeling genomen als er geen ouderschapsplan bij het verzoek is gevoegd. Lukt het niet om een plan op te stellen? Dan moet in het verzoek worden aangegeven waarom het niet lukt om in onderling overleg afspraken te maken. In dat geval zal de Rechtbank een regeling vastleggen.

Kan een ouderschapsplan gewijzigd worden?

De afspraken in het ouderschapsplan zijn meestal een momentopname van de situatie ten tijde van het uiteengaan. Het kan voorkomen dat de situatie daarna verandert of dat de gemaakte afspraken in de praktijk toch niet goed blijken te werken. In dat geval kan het ouderschapsplan (in onderling overleg) gewijzigd worden. Komt u er samen uit? Dan is een procedure niet nodig. Het is verstandig om eventuele wijzigingen schriftelijk vast te leggen, zodat er later geen misverstanden kunnen ontstaan. Komt u er onderling niet uit? Dan kunt u de rechter vragen een nieuwe regeling te treffen.

Scheiden in 10 stappen

Scheiden in 10 stappen

U heeft besloten te gaan scheiden of u overweegt een echtscheiding? Bij een echtscheiding komt er veel op u af. Er is vaak sprake van een achtbaan aan emoties, terwijl er ook  een heleboel juridische, financiële en praktische zaken geregeld moeten worden .

Wat u allemaal dient te regelen, heb ik voor u op een rij gezet in onderstaand stappenplan: scheiden in  10 stappen.

 

 1.  De scheidingsmelding aan uw partner

Heeft u voor uzelf besloten te willen scheiden? Bespreek dit in een persoonlijk gesprek met uw partner. Geef daarbij ook de reden aan waarom u wilt scheiden. Alleen de melding “ik wil scheiden” wordt vaak niet gehoord en kan zelfs uitmonden in een vechtscheiding. Waarschijnlijk liep u al langer met de gedachte van een echtscheiding rond. U heeft daardoor al aan dit idee kunnen wennen. Voor uw partner komt uw mededeling misschien als een verrassing. Geef hem of haar dan ook de tijd om aan het idee van een scheiding te wennen en dit te verwerken.

 1. Samen scheiden? Of ieder een eigen advocaat ?

Voor een echtscheiding is het noodzakelijk om een advocaat in te schakelen. Indien u ernaar streeft om er gezamenlijk goed uit te komen, kunt u samen een mediator of één advocaat inschakelen.

Sommige mensen vinden het prettiger om ieder een eigen advocaat in te schakelen. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, hoeft dit niet tot een vechtscheiding te leiden. Heel veel echtscheidingen worden ook met twee advocaten in goede harmonie afgerond, de zogenaamde overlegscheiding.

 1. Vertel de kinderen, familie en vrienden over de voorgenomen scheiding

Heeft u besloten om definitief uit elkaar te gaan? Bespreek dit dan eerst gezamenlijk met de kinderen! Voor de kinderen is niets schokkender dan wanneer zij van anderen moeten horen dat hun ouders gaan scheiden. Leg aan de kinderen uit dat zij niet tussen hun ouders hoeven te kiezen.

Nadat u de kinderen heeft ingelicht over de voorgenomen echtscheiding, kunt u familie en vrienden vertellen dat u van plan bent om te scheiden.

 1. Het opstellen van een ouderschapsplan

Een verzoek tot echtscheiding wordt door de rechtbank pas in behandeling genomen als er een ouderschapsplan is opgesteld. Het opstellen van een ouderschapsplan is dus een vereiste! Een ouderschapsplan is een schriftelijke overeenkomst, waarin de ouders afspraken over hun minderjarige kinderen vastleggen. In het ouderschapsplan staan alle afspraken die betrekking hebben op de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen. In deze blog leest u meer over het ouderschapsplan.

 1. Afspraken maken over de verdeling van de gezamenlijke eigendommen

Naast afspraken over de kinderen, dient u tevens afspraken te maken over de verdeling van de gezamenlijke eigendommen. Neemt één van u beiden de woning over of wordt deze verkocht? Hoe wordt de inboedel van de woning verdeeld? Al deze afspraken kunnen schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst, ook wel een convenant genoemd.

Komt u er samen niet uit? Dan kan tijdens de echtscheidingsprocedure of eventueel daarna in een verdelingsprocedure aan de rechtbank gevraagd worden om een beslissing te nemen hoe de gezamenlijke eigendommen verdeeld dienen te worden.

 1. Het indienen van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank

Het aanvragen van de echtscheiding dient door een advocaat te gebeuren. De advocaat stelt een verzoek tot echtscheiding op, waarin is aangegeven welke afspraken u over de gevolgen van de echtscheiding wenst te maken. Indien u het niet met elkaar eens bent, kan er een verweerschrift worden ingediend.

In het verzoek tot echtscheiding hoeft niet te worden aangegeven wat de reden van de echtscheiding is. Er hoeft alleen aangegeven te worden dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Uw advocaat dient het verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank.

 1. De uitspraak van de echtscheiding door de rechtbank

Bent u het samen eens over de inhoud van het echtscheidingsverzoek? In dat geval zal  er doorgaans geen mondelinge behandeling nodig zijn en kan de rechtbank enkele weken later de echtscheiding uitspreken.

Bent u het niet met elkaar eens, bijvoorbeeld over de hoogte van de alimentatie? Dan zal de rechtbank een mondelinge behandeling bepalen, waarbij u allebei gelijktijdig met uw advocaat op de rechtbank dient te verschijnen om te worden gehoord. Pas na deze mondelinge behandeling kan de rechtbank de echtscheiding uitspreken.

De uitspraak van de rechtbank wordt de echtscheidingsbeschikking genoemd.

 1. De inschrijving van de echtscheidingsbeschikking bij de gemeente

De rechtbank heeft de echtscheiding uitgesproken, maar dit betekent nog niet dat u ook al officieel gescheiden bent. Om de echtscheiding definitief te maken, moet deze worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent gehuwd. Om de echtscheiding te kunnen inschrijven, dient u allebei een zogenaamde akte van berusting te ondertekenen. U verklaart daarin om geen hoger beroep te zullen instellen tegen de echtscheiding.

Als één van de echtgenoten weigert om de akte van berusting te ondertekenen, kan de echtscheiding pas worden ingeschreven nadat de beroepstermijn is verstreken. Deze termijn bedraagt drie maanden.

 1. Verdeling van pensioenen

Dacht u dat alles geregeld was met de inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente? Dan heeft u het mis. Vergeet u vooral niet om binnen twee jaar na inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente de pensioenformulieren aan de pensioenuitvoerders te zenden. Meer informatie over verdeling van het pensioen vindt u mijn blog ‘Pensioenverdeling na echtscheiding. Hoe zit dit?’.

 1. Notaris

Indien u een eigen woning heeft en u heeft afgesproken dat één van beiden de woning na de echtscheiding zal overnemen, moet er nog een akte van verdeling worden opgesteld door de notaris. De woning moet door de notaris op naam worden gezet van degene die in de woning blijft wonen. Daarnaast moet de ex partner worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek die op de woning rust.