Tagarchief: gemeenschap van goederen

Echtscheiding en verzekeringen

Bij een echtscheiding moeten de gezamenlijke eigendommen worden verdeeld. Daarbij kan gedacht worden aan de inboedel en de auto. Maar, vergeet vooral de verzekeringen niet! Waarschijnlijk heeft u samen met uw ex-partner één of meerdere verzekeringen afgesloten. Misschien bent u meeverzekerd op de polis zorgverzekering van uw ex-partner?

Een scheiding heeft ook gevolgen voor uw verzekeringen. Het is daarom verstandig om bij een scheiding de verzekeringen op een rijtje te zetten. Sommige verzekeringen hebben een waarde en moeten worden verdeeld. Andere verzekeringen moeten worden gewijzigd of misschien opnieuw worden afgesloten.

Verzekeringen met een waarde

Allereerst de verzekeringen met een waarde. Hierbij kan gedacht worden aan een zg. kapitaalverzekering, die bijvoorbeeld gekoppeld is aan de woning. Of bijvoorbeeld een lijfrentepolis of een levensverzekering. Als er sprake is van een gemeenschap van goederen, dient de opgebouwde waarde van deze verzekeringen in beginsel bij helfte te worden verdeeld. Sommige polissen kunnen worden afgekocht. Andere moeten worden voortgezet. Wordt de verzekering voortgezet? Dan moet de afkoopwaarde van de polis worden verrekend. De afkoopwaarde kunt u opvragen bij uw verzekeraar.

Wie een auto heeft, heeft ook een verplichte autoverzekering. Voor elk jaar dat er geen schade geclaimd wordt, wordt er een schadevrij jaar opgebouwd. Dit wordt de no-claim korting genoemd. Hoe meer schadevrije jaren, hoe hoger de korting. De schadevrije jaren zijn in principe persoonsgebonden, maar bij sommige verzekeraars is het mogelijk om de schadevrije jaren te verdelen. Hiervoor dient een afstandsverklaring te worden ondertekend. Neem voor de mogelijkheden contact op met uw verzekeraar.

Tip:

Zet bij een scheiding uw verzekeringen op een rijtje. Laat u zich ten aanzien van de verzekeringen voorlichten door een verzekeringsadviseur.

Het verzwijgen van bezittingen bij scheiding

Gisteren las ik een bericht over de Russische miljardair, Farchad Achmedov. Hij moet zijn superjacht Luna ter waarde van ruim 400 miljoen euro aan zijn ex, Tatyana Achmedova, afstaan. Een Londense rechtbank heeft besloten dat hij het jacht moet overdragen aan zijn ex-vrouw. Hij had voor zijn ex verborgen gehouden dat hij de eigenaar was. Het superjacht ligt momenteel in Dubai. Volgens de Britse rechtbank had de man geprobeerd om het jacht via schimmige constructies buiten de scheiding te houden. Omdat hij het jacht bewust verborgen had gehouden, moet hij de eigendom nu afstaan aan zijn ex.

Het verzwijgen van bezittingen bij scheiding. Hoe is het in Nederland geregeld?

Als de echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, moeten bij een echtscheiding alle bezittingen en schulden bij helfte verdeeld worden. Ook als er sprake is van huwelijkse voorwaarden, kunnen sommige goederen gemeenschappelijk zijn. Deze moeten dan verdeeld worden. Als peildatum voor de bepaling welke goederen en schulden verdeeld dienen te worden, geldt de datum waarop het verzoek tot echtscheiding is ingediend.

Volgens de wet kan iedere echtgenoot vorderen dat er een boedelbeschrijving wordt opgesteld. Een boedelbeschrijving is een overzicht van alle bezittingen en schulden op de datum van scheiding. Met de boedel wordt dus niet alleen de inboedel bedoeld, zoals weleens verondersteld wordt, maar alle bezittingen. Het opstellen van een boedelbeschrijving is geen verplichting. Soms kan het verstandig zijn een notariële boedelbeschrijving te laten opstellen. Het voordeel van een notariële boedelbeschrijving is dat hieraan een zogenaamd dwingend bewijsrechtelijk karakter toekomt. Dit betekent dat wat er in de notariële akte staat als vaststaand wordt aangenomen.

Als één van de echtgenoten bewust onvolledige informatie over het aanwezige vermogen geeft, staat daar een zware sanctie op. In de wet (artikel 3:194 lid 2 BW) is bepaald dat wanneer één van de echtgenoten opzettelijk tot de gemeenschap behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, dit verborgen goed aan de andere echtgenoot toekomt!

Voor de toepassing van het artikel is vereist dat er sprake is van opzet. De echtgenoot die stelt dat er door de ander goederen zijn verzwegen, moet aantonen dat er sprake was van opzet. Dit is soms lastig aan te tonen. Als het aangetoond kan worden, zijn de consequenties groot!

In Nederland geldt dus een vergelijkbare regeling als in Engeland. Kortom, verzwijgt één van de echtgenoten opzettelijk dat er ook nog een superjacht in de haven van Dubai ligt, dan komt dit superjacht aan de andere echtgenoot toe.

Tip:

Als er een vermoeden bestaat dat in de echtscheiding mogelijk goederen verzwegen zullen worden, laat dan een notariële boedelbeschrijving opstellen. De echtgenoten moeten in de boedelbeschrijving een eed afleggen over de juistheid van hun verklaringen. Als er valse verklaringen in de boedelbeschrijving zijn afgelegd, bestaat het risico van strafrechtelijke vervolging.

Het opzettelijk verzwijgen van goederen loont dus niet en kan aanzienlijke consequenties hebben.

Trouwen in 2018? Let op: vanaf 1 januari 2018 verandert de wet.

Het grootste gedeelte van de Nederlandse stellen trouwt zonder dat er huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt. Hierdoor ontstaat bij het aangaan van het huwelijk een gemeenschap van goederen. Vanaf 1 januari 2018 verandert de wet en treedt de ‘Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ in werking.

Eerder schreef ik al een blog over het wetsvoorstel. Nu de wet binnenkort in werking treedt, breng ik de wijzigingen nogmaals onder de aandacht. De belangrijkste veranderingen zijn:

– eigen vermogen of schulden van voor het huwelijk, vallen niet in de gemeenschap;

– alle erfenissen en schenkingen blijven buiten de gemeenschap;

 

Alleen vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, is gemeenschappelijk. Voor schulden die tijdens het huwelijk zijn ontstaan, zijn beide partners aansprakelijk.

Tip

Onder de nieuwe wet is het belangrijk om een goede administratie bij te houden, aangezien daarmee bij een echtscheiding aangetoond kan worden welke goederen buiten de verdeling dienen te blijven. Stel daarom voor het huwelijk een lijst van privé eigendommen op. Als privé eigendom niet aangetoond kan worden, wordt het goed geacht gemeenschappelijk te zijn en moet het dus verdeeld worden.

De nieuwe wet geldt alleen voor stellen die na 1 januari 2018 gaan trouwen.

Vóór 1 januari 2018 getrouwd?

Voor stellen die vóór 1 januari 2018 zijn getrouwd, verandert er niet. De huidige regeling blijft van toepassing. Dat betekent dat alle bezittingen die vóór en tijdens het huwelijk zijn verkregen gezamenlijke eigendom zijn. Dit geldt ook voor een schenkingen en erfenissen, die zonder uitsluitingsclausule zijn verkregen. Voor schulden, die voor of tijdens het huwelijk zijn aangaan, zijn beide partners draagplichtig.

Bij een echtscheiding moeten in beginsel alle bezittingen en schulden bij helfte verdeeld worden.

Notaris

Gaat u trouwen en wilt u afwijken van de wettelijke regeling? Bijvoorbeeld omdat u toch een algehele gemeenschap van goederen wenst? Dan gaat u naar de notaris voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden.

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Als je in Nederland trouwt zonder iets te regelen, trouw je automatisch in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en (voor huwelijkse) schulden gezamenlijk worden. Bij het einde van het huwelijk dienen alle bezittingen en schulden bij helfte te worden verdeeld. Nederland is één van de weinige landen waar de gemeenschap van goederen zo ver strekkend is.

Naar verwachting gaat dat vanaf 1 januari 2018 gaat dat veranderen, omdat de Eerste Kamer op 28 maart 2017 het initiatiefvoorstel ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ heeft aangenomen.

Wat verandert er?

Misschien kent u het liedje De Kapitein II van Acda & de Munnik? Hierin wordt bezongen:

“Cd van jou, cd van mij
Cd van ons allebei
Maar gekregen van m’n moeder
Van mijn moeder dus van mij”

In een notendop samengevat wordt dit de nieuwe regeling.

Ieder houdt de bezittingen en schulden die voor het huwelijk zijn opgebouwd. Erfenissen en schenkingen die tijdens het huwelijk worden ontvangen, hoeven niet te worden verdeeld. Dit geldt ook als er geen uitsluitingsclausule is! Alleen het vermogen (en schulden) dat de partners tijdens het huwelijk gezamenlijk hebben opgebouwd, wordt straks na de echtscheiding gedeeld.

Voor wie?

Naar verwachting geldt de wet vanaf 1 januari 2018 voor alle huwelijken die vanaf dat moment gesloten worden. Afwijken van het nieuwe stelsel kan alleen als er huwelijkse voorwaarden bij de notaris worden gesloten.

Op huwelijken gesloten voor 1 januari 2018 blijft de oude regeling van de gemeenschap van goederen van toepassing.

Tip

Het is belangrijk om een goede administratie bij te houden, zodat vastgesteld kan worden welke goederen en schulden tot het privé vermogen van de partners behoren.