Tag archieven: boedelverdeling

Het verzwijgen van bezittingen bij scheiding

Gisteren las ik een bericht over de Russische miljardair, Farchad Achmedov. Hij moet zijn superjacht Luna ter waarde van ruim 400 miljoen euro aan zijn ex, Tatyana Achmedova, afstaan. Een Londense rechtbank heeft besloten dat hij het jacht moet overdragen aan zijn ex-vrouw. Hij had voor zijn ex verborgen gehouden dat hij de eigenaar was. Het superjacht ligt momenteel in Dubai. Volgens de Britse rechtbank had de man geprobeerd om het jacht via schimmige constructies buiten de scheiding te houden. Omdat hij het jacht bewust verborgen had gehouden, moet hij de eigendom nu afstaan aan zijn ex.

Het verzwijgen van bezittingen bij scheiding. Hoe is het in Nederland geregeld?

Als de echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, moeten bij een echtscheiding alle bezittingen en schulden bij helfte verdeeld worden. Ook als er sprake is van huwelijkse voorwaarden, kunnen sommige goederen gemeenschappelijk zijn. Deze moeten dan verdeeld worden. Als peildatum voor de bepaling welke goederen en schulden verdeeld dienen te worden, geldt de datum waarop het verzoek tot echtscheiding is ingediend.

Volgens de wet kan iedere echtgenoot vorderen dat er een boedelbeschrijving wordt opgesteld. Een boedelbeschrijving is een overzicht van alle bezittingen en schulden op de datum van scheiding. Met de boedel wordt dus niet alleen de inboedel bedoeld, zoals weleens verondersteld wordt, maar alle bezittingen. Het opstellen van een boedelbeschrijving is geen verplichting. Soms kan het verstandig zijn een notariële boedelbeschrijving te laten opstellen. Het voordeel van een notariële boedelbeschrijving is dat hieraan een zogenaamd dwingend bewijsrechtelijk karakter toekomt. Dit betekent dat wat er in de notariële akte staat als vaststaand wordt aangenomen.

Als één van de echtgenoten bewust onvolledige informatie over het aanwezige vermogen geeft, staat daar een zware sanctie op. In de wet (artikel 3:194 lid 2 BW) is bepaald dat wanneer één van de echtgenoten opzettelijk tot de gemeenschap behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, dit verborgen goed aan de andere echtgenoot toekomt!

Voor de toepassing van het artikel is vereist dat er sprake is van opzet. De echtgenoot die stelt dat er door de ander goederen zijn verzwegen, moet aantonen dat er sprake was van opzet. Dit is soms lastig aan te tonen. Als het aangetoond kan worden, zijn de consequenties groot!

In Nederland geldt dus een vergelijkbare regeling als in Engeland. Kortom, verzwijgt één van de echtgenoten opzettelijk dat er ook nog een superjacht in de haven van Dubai ligt, dan komt dit superjacht aan de andere echtgenoot toe.

Tip:

Als er een vermoeden bestaat dat in de echtscheiding mogelijk goederen verzwegen zullen worden, laat dan een notariële boedelbeschrijving opstellen. De echtgenoten moeten in de boedelbeschrijving een eed afleggen over de juistheid van hun verklaringen. Als er valse verklaringen in de boedelbeschrijving zijn afgelegd, bestaat het risico van strafrechtelijke vervolging.

Het opzettelijk verzwijgen van goederen loont dus niet en kan aanzienlijke consequenties hebben.

Scheiden in 10 stappen

Scheiden in 10 stappen

U heeft besloten te gaan scheiden of u overweegt een echtscheiding? Bij een echtscheiding komt er veel op u af. Er is vaak sprake van een achtbaan aan emoties, terwijl er ook  een heleboel juridische, financiële en praktische zaken geregeld moeten worden .

Wat u allemaal dient te regelen, heb ik voor u op een rij gezet in onderstaand stappenplan: scheiden in  10 stappen.

 

  1.  De scheidingsmelding aan uw partner

Heeft u voor uzelf besloten te willen scheiden? Bespreek dit in een persoonlijk gesprek met uw partner. Geef daarbij ook de reden aan waarom u wilt scheiden. Alleen de melding “ik wil scheiden” wordt vaak niet gehoord en kan zelfs uitmonden in een vechtscheiding. Waarschijnlijk liep u al langer met de gedachte van een echtscheiding rond. U heeft daardoor al aan dit idee kunnen wennen. Voor uw partner komt uw mededeling misschien als een verrassing. Geef hem of haar dan ook de tijd om aan het idee van een scheiding te wennen en dit te verwerken.

  1. Samen scheiden? Of ieder een eigen advocaat ?

Voor een echtscheiding is het noodzakelijk om een advocaat in te schakelen. Indien u ernaar streeft om er gezamenlijk goed uit te komen, kunt u samen een mediator of één advocaat inschakelen.

Sommige mensen vinden het prettiger om ieder een eigen advocaat in te schakelen. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, hoeft dit niet tot een vechtscheiding te leiden. Heel veel echtscheidingen worden ook met twee advocaten in goede harmonie afgerond, de zogenaamde overlegscheiding.

  1. Vertel de kinderen, familie en vrienden over de voorgenomen scheiding

Heeft u besloten om definitief uit elkaar te gaan? Bespreek dit dan eerst gezamenlijk met de kinderen! Voor de kinderen is niets schokkender dan wanneer zij van anderen moeten horen dat hun ouders gaan scheiden. Leg aan de kinderen uit dat zij niet tussen hun ouders hoeven te kiezen.

Nadat u de kinderen heeft ingelicht over de voorgenomen echtscheiding, kunt u familie en vrienden vertellen dat u van plan bent om te scheiden.

  1. Het opstellen van een ouderschapsplan

Een verzoek tot echtscheiding wordt door de rechtbank pas in behandeling genomen als er een ouderschapsplan is opgesteld. Het opstellen van een ouderschapsplan is dus een vereiste! Een ouderschapsplan is een schriftelijke overeenkomst, waarin de ouders afspraken over hun minderjarige kinderen vastleggen. In het ouderschapsplan staan alle afspraken die betrekking hebben op de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen. In deze blog leest u meer over het ouderschapsplan.

  1. Afspraken maken over de verdeling van de gezamenlijke eigendommen

Naast afspraken over de kinderen, dient u tevens afspraken te maken over de verdeling van de gezamenlijke eigendommen. Neemt één van u beiden de woning over of wordt deze verkocht? Hoe wordt de inboedel van de woning verdeeld? Al deze afspraken kunnen schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst, ook wel een convenant genoemd.

Komt u er samen niet uit? Dan kan tijdens de echtscheidingsprocedure of eventueel daarna in een verdelingsprocedure aan de rechtbank gevraagd worden om een beslissing te nemen hoe de gezamenlijke eigendommen verdeeld dienen te worden.

  1. Het indienen van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank

Het aanvragen van de echtscheiding dient door een advocaat te gebeuren. De advocaat stelt een verzoek tot echtscheiding op, waarin is aangegeven welke afspraken u over de gevolgen van de echtscheiding wenst te maken. Indien u het niet met elkaar eens bent, kan er een verweerschrift worden ingediend.

In het verzoek tot echtscheiding hoeft niet te worden aangegeven wat de reden van de echtscheiding is. Er hoeft alleen aangegeven te worden dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Uw advocaat dient het verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank.

  1. De uitspraak van de echtscheiding door de rechtbank

Bent u het samen eens over de inhoud van het echtscheidingsverzoek? In dat geval zal  er doorgaans geen mondelinge behandeling nodig zijn en kan de rechtbank enkele weken later de echtscheiding uitspreken.

Bent u het niet met elkaar eens, bijvoorbeeld over de hoogte van de alimentatie? Dan zal de rechtbank een mondelinge behandeling bepalen, waarbij u allebei gelijktijdig met uw advocaat op de rechtbank dient te verschijnen om te worden gehoord. Pas na deze mondelinge behandeling kan de rechtbank de echtscheiding uitspreken.

De uitspraak van de rechtbank wordt de echtscheidingsbeschikking genoemd.

  1. De inschrijving van de echtscheidingsbeschikking bij de gemeente

De rechtbank heeft de echtscheiding uitgesproken, maar dit betekent nog niet dat u ook al officieel gescheiden bent. Om de echtscheiding definitief te maken, moet deze worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent gehuwd. Om de echtscheiding te kunnen inschrijven, dient u allebei een zogenaamde akte van berusting te ondertekenen. U verklaart daarin om geen hoger beroep te zullen instellen tegen de echtscheiding.

Als één van de echtgenoten weigert om de akte van berusting te ondertekenen, kan de echtscheiding pas worden ingeschreven nadat de beroepstermijn is verstreken. Deze termijn bedraagt drie maanden.

  1. Verdeling van pensioenen

Dacht u dat alles geregeld was met de inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente? Dan heeft u het mis. Vergeet u vooral niet om binnen twee jaar na inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente de pensioenformulieren aan de pensioenuitvoerders te zenden. Meer informatie over verdeling van het pensioen vindt u mijn blog ‘Pensioenverdeling na echtscheiding. Hoe zit dit?’.

  1. Notaris

Indien u een eigen woning heeft en u heeft afgesproken dat één van beiden de woning na de echtscheiding zal overnemen, moet er nog een akte van verdeling worden opgesteld door de notaris. De woning moet door de notaris op naam worden gezet van degene die in de woning blijft wonen. Daarnaast moet de ex partner worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek die op de woning rust.