Categoriearchief: Consumentenrecht

Wanneer zijn incassokosten verschuldigd?

Heeft u een factuur niet op tijd betaald? Dan kunt u te maken krijgen met incassokosten. Deze kosten kunnen ook een andere naam hebben, zoals bijvoorbeeld administratiekosten, buitengerechtelijke kosten of bureaukosten. Hiermee worden dus dezelfde kosten bedoeld.

Wat zijn incassokosten?

Dit zijn kosten, die een schuldeiser moet maken om een vordering te incasseren die niet op tijd is betaald. Deze kosten mogen bij de factuur worden opgeteld.

Wanneer zijn incassokosten verschuldigd?

Hierbij dient onderscheid gemaakt worden tussen particulieren en bedrijven is. Voor particulieren (en kleine ondernemers) gelden strengere regels dan voor bedrijven. Voor particulieren (en kleine ondernemers) geldt de Wet Incassokosten (WIK). Hierin is bepaald wanneer er kosten er in rekening gebracht mogen worden en hoeveel. Het doel van de wet is om particulieren te beschermen tegen onredelijk hoge incassokosten.

Wanneer is een particulier incassokosten verschuldigd?

Een particulier is pas kosten verschuldigd als de betalingstermijn van de factuur is verstreken én hij daarna op juiste manier is aangemaand. Een brief waarin alleen is opgenomen dat er betaald moet worden, is niet voldoende. Volgens de wet moet in deze brief ook staan, dat:

  • de particulier na ontvangst van de brief nog 14 dagen heeft om de rekening – zonder extra kosten – te betalen;
  • er buitengerechtelijke kosten (en wettelijke rente) verschuldigd zullen zijn als er niet tijdig betaald wordt, onder vermelding van de hoogte van deze kosten;

De kosten mogen niet hoger zijn dan wettelijk is bepaald. Over de hoogte van de kosten kunt u hier meer informatie vinden.

Wanneer zijn bedrijven incassokosten verschuldigd?

De Wet Incassokosten (WIK) geldt niet voor bedrijven. Een bedrijf is direct kosten verschuldigd, zodra de betalingstermijn is verstreken. In betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden of algemene voorwaarden kunnen afspraken zijn gemaakt over de hoogte van de kosten. Zo kan er een bepaald percentage van de hoofdsom verschuldigd zijn. Ook kan afgesproken zijn dat alle gemaakte kosten verschuldigd zijn. Deze kosten moeten overigens wel reëel zijn. Zijn er over de incassokosten geen afspraken gemaakt? Dan is de wettelijke regeling van toepassing.

Verjaring van schulden

Jaren geleden bent u vergeten een factuur te betalen en nu ontvangt u ineens een brief van een deurwaarder met het verzoek het openstaande bedrag vermeerderd met rente over te maken. Mag dat? Of kan een schuld verjaren?

Wat is verjaring van een schuld?

Het verjaren van een schuld betekent dat deze niet meer opgeëist kan worden door de schuldeiser. De vordering wordt omgezet in een niet-afdwingbare natuurlijke verbintenis. De vordering kan dan alleen worden ingelost door vrijwillige betaling of door verrekening.

Een schuld kan verjaren als de schuldeiser deze een aantal jaren niet heeft opgeëist. ‘Niet opgeëist’ betekent dat u geen herinnering of aanmaning heeft ontvangen. De termijn gaat lopen op het moment dat de schuld is ontstaan of op het moment dat de betalingstermijn is verstreken.

Wanneer verjaart een schuld?

Iedere schuld kent een eigen verjaringstermijn. Het hangt van het type schuld af na welke termijn een schuld verjaart. De algemene verjaringstermijn is meestal vijf jaar. In ieder geval is een schuld na twintig jaar verjaard.

Voor de volgende vorderingen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar:

  • nakoming van een overeenkomst tot een geven of een doen, zoals bijvoorbeeld een geldlening.
  • periodieke betalingen, zoals alimentatie, loon of huur.
  • onverschuldigde betaling, bijvoorbeeld wanneer u een onbedoelde bijschrijving op uw bankrekening ontvangt.

Een consumentenkoop verjaart na twee jaar. Er is sprake van een consumentenkoop wanneer u als particulier iets koopt bij bijvoorbeeld een winkel. Als u vergeet te betalen, kan de verkoper de schuld na twee jaar niet meer opeisen.

Een belastingschuld verjaart na drie tot twaalf jaar. Een belastingschuld verjaart als de Belastingdienst niet binnen de termijn een aanslag van de te betalen belasting stuurt. De kans dat dit gebeurt is klein. De Belastingdienst heeft namelijk een systeem dat een melding verstuurt als een schuld bijna verjaart.

Als de schuldeiser u verzoekt de schuld te betalen, wordt de verjaring gestuit.

Wat is stuiting van de verjaring?

Als de schuldeiser contact met u opneemt over de schuld, begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen. Dit heet ‘stuiting’. Een lopende verjaringstermijn kan op verschillende manieren gestuit worden. De wet noemt drie manieren, te weten een daad van rechtsvervolging (het instellen van een eis via een dagvaarding of verzoekschrift), erkenning van de schuld door de schuldenaar (hieronder valt ook aflossing op de schuld) of door een schriftelijke aanmaning of mededeling.

In theorie is het dus mogelijk dat een schuld verjaart, maar in de praktijk gebeurt dit niet vaak.

Deze blog ziet overigens specifiek op de verjaring van schulden en niet op verjaring van vonnissen van de Rechtbank. Een vonnis van de Rechtbank verjaart meestal pas na 20 jaar. De gedachte daarachter is dat in een vonnis door een rechter is vastgesteld dat de betreffende schuld bestaat. Dit impliceert dat de schuldenaar rekening moet houden met het feit de schuldeiser de schuld betaald wil zien.

Rechtsbijstandverzekering, weggegooid geld?

In Nederland hebben zo’n 3 miljoen mensen een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulp en advies biedt bij juridische problemen. Meestal wordt de juridische bijstand verzorgd door juristen in dienst van de betreffende verzekeraar.  In sommige gevallen worden de kosten van een advocaat, die niet in dienst is van de verzekeraar, (beperkt) vergoed. 

Of er juridische hulp door de verzekeraar wordt verleend, is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering kan vaak gekozen worden voor verschillende dekkingen. Zoals:

  • consument – bijv. conflicten over geleverde diensten of spullen;
  • inkomen – bijv. conflicten met de werkgever over achterstallig salaris of bij ontslag;
  • wonen – bijv. conflicten over de koop- of huurwoning;
  • verkeer – bijv. conflicten in het verkeer als bestuurder, fietser of voetganger;

Zaken op het gebied van familierecht, zoals echtscheiding, omgang en alimentatie zijn doorgaans uitgesloten van de dekking. De reden? Deze zaken komen te vaak voor en zouden de verzekeringsmaatschappij teveel geld kosten. Bij sommige verzekeraars valt mediation bij scheiding wel onder de dekking van de polis.

Het vaakst wordt er een beroep op een rechtsbijstandsverzekering gedaan bij geschillen over het inkomen, meer specifiek bij arbeidsconflicten.

Helaas horen wij maar al te vaak dat mensen door de verzekeraar worden afgescheept, als zij een beroep op de verzekering willen doen. De kwestie valt niet onder de dekking. Of het geschil was voorzienbaar. Een verzekering geldt namelijk niet voor lopende of voorzienbare conflicten ten tijde van het afsluiten van de polis. Een verzekerde mag bovendien nog geen eigen advocaat hebben ingeschakeld. Dit mag alleen met toestemming van de verzekeraar.

Voor sommige mensen is een rechtsbijstandverzekering weggegooid geld. Er zijn goedkopere of zelfs gratis alternatieven om juridisch advies te krijgen!

Indien u lid bent van een vakbond, heeft u in ieder geval recht op advies en bijstand bij conflicten over inkomen en werk. Dit geldt overigens niet altijd voor familieleden, die bij een verzekeraar doorgaans wel meeverzekerd zijn. Soms biedt de vakbond ook op andere rechtsgebieden bijstand of korting. Het kan zinvol zijn om dit na te gaan.

Huurt u een woning? Indien u lid bent van de Woonbond, kunt u met uw juridische problemen over huur terecht bij de Woonbond. Meer informatie is te vinden op de website van de Woonbond.

Heeft u niet direct juridische bijstand nodig, maar heeft u een juridische vraag? Mogelijk kan het Juridisch Loket u daarbij helpen. Het Juridisch Loket is telefonisch bereikbaar via 0900-8020.

Veel advocatenkantoren hebben een gratis inloop spreekuur of beantwoorden een korte juridische vraag telefonisch.

Van ons kantoor komt ca. 90% van de cliënten in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Een rechtsbijstandverzekering is dan volstrekt overbodig. Wat is gefinancierde rechtsbijstand?

Gefinancierde rechtsbijstand is een soort subsidie voor mensen met een laag inkomen en geen of weinig vermogen. Volgens onze Grondwet heeft iedereen recht op rechtsbijstand, ongeacht de hoogte van het inkomen of vermogen. Om ervoor te zorgen dat iedereen toegang tot het recht heeft, heeft de overheid het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand ontwikkeld.

Om voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking te kunnen komen, mag het inkomen van een alleenstaande niet hoger zijn dan 26.900 euro. Voor gezinnen of stellen mag het gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan 38.000 euro. Er wordt gekeken naar het verzamelinkomen van twee jaar voor de aanvraag.

Indien op gefinancierde rechtsbijstand aanspraak gemaakt kan worden, hoeft de cliënt slechts een eigen bijdrage aan de advocaat te betalen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger deze eigen bijdrage. De Raad voor Rechtsbijstand betaalt de advocaat daarnaast een vaste vergoeding voor zijn werkzaamheden.

Meer over het onderwerp gefinancierde rechtsbijstand kunt u teruglezen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Vakantie reservering (gratis) annuleren?

Stel: u heeft via internet een camping gereserveerd, maar een paar dagen later ziet u een veel mooiere camping. U wilt de eerdere reservering (gratis) annuleren. Kan dat?

De term reservering kan in dit geval verwarrend zijn. Sommige mensen gaan er vanuit dat een reservering vrijblijvend is. Dat is in de reisbranche meestal niet het geval.

Of een reservering gratis geannuleerd kan worden, hangt af van het land waar de camping is gelegen. Het recht van dat land is op de boeking van toepassing. In de algemene voorwaarden van de camping staat meestal een annuleringsregeling. Het is verstandig de algemene voorwaarden voorafgaand aan de reservering goed te lezen.

 

Veel reizen worden tegenwoordig via internet geboekt. Geldt dan de Wet Koop op Afstand?

De Wet koop op afstand komt voort uit een Europese richtlijn, die in alle landen van de Europese Unie van kracht is. Voor koop op afstand geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. U kunt het product thuis bekijken en als het u niet bevalt, kunt u het tijdens de bedenktijd terugsturen. Van koop op afstand is o.a. sprake wanneer het product via internet of een postorderbedrijf is gekocht. Het gaat dus om situaties waarbij er geen persoonlijk contact met de verkoper is geweest, zoals bij de aankoop van een product in de winkel.

Maar, de regels van de Wet koop op afstand gelden uitdrukkelijk niet voor reizen, vervoer, logies, catering of andere vormen van vrijetijdsbesteding.

Een vakantie reservering is in principe direct definitief (enkele uitzonderingen daargelaten).

Reis annuleren?

Wilt u een geboekte reis annuleren? Dat kan, maar het stageld/de reissom blijft vaak (gedeeltelijk) verschuldigd. De reisorganisatie mag namelijk annuleringskosten in rekening brengen. Deze kosten zijn doorgaans hoger als de datum van vertrek nadert. Het is daarom verstandig om een annuleringsverzekering af te sluiten. Niet alle redenen voor het annuleren vallen onder de dekking van de verzekering. Ziekte of overlijden van een naaste vallen meestal wel onder de dekking. Of de verzekering dekking biedt, is te lezen in de polisvoorwaarden. Het vinden van een mooiere camping zal waarschijnlijk niet onder de dekking van de annuleringsverzekering vallen.

Reis overdragen

Heeft u geen annuleringsverzekering afgesloten of valt de reden van de annulering niet onder de dekking? Mogelijk kunt u kosten besparen door de reis aan iemand anders over te dragen. Volgens de wet is dit mogelijk tot 7 dagen voor vertrek. Hiervoor kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. De oorspronkelijke reiziger en zijn/haar vervanger moeten samen een overeenkomst opstellen, waarin de overdracht is vastgelegd. Deze overeenkomst moet aan de reisorganisatie worden toegezonden. Wel moet de vervanger aan de voorwaarden van de reis voldoen. Iemand van 65 jaar kan bijvoorbeeld niet mee met een jongerenreis.

 

De aankoop van een te laag geprijsd artikel

In juli 2017 plaatste Leen Bakker diverse aanbiedingen voor hoogslapers op hun website. Eén hoogslaper was afgeprijsd van 319 voor 24,95 euro. Deze prijs was ruim beneden de kostprijs. De actie werd veelvuldig op social media gedeeld, waardoor er ruim 60.000 hoogslapers werden besteld.

Twee dagen later ontdekte Leen Bakker de fout en liet de kopers per email weten dat het bed niet geleverd zou worden. Volgens Leen Bakker betrof de prijs een systeemfout op de website. Ter compensatie werd aan de kopers een korting van 40% aangeboden. Diverse mensen namen daar geen genoegen mee en schakelden gezamenlijk een juridisch adviseur in. In een kort geding procedure werd gevorderd dat Leen Bakker de bestelde producten zou leveren. Volgens de ingeschakelde jurist stuntte Leenbakker namelijk wel vaker met bodemprijzen. De kort geding rechter maakte onlangs korte metten met de vordering in kort geding. Mijns inziens een terechte beslissing.

Te laag geprijsd artikel? Hoe zit dit juridisch?

In principe moet een winkelier het artikel leveren voor de prijs die bij het betreffende product staat, tenzij overduidelijk sprake is van een fout. Hierbij kan gedacht worden aan een verkeerd geplaatste komma. Bijvoorbeeld een computerscherm dat 99,99 euro kost, wordt aangeboden voor 9,99  euro. De koper kan begrijpen dat het artikel onjuist is geprijsd.

Doorslaggevend is of de prijs aannemelijk is voor het betreffende product. Als dat niet het geval is, hoeft het artikel niet voor de aangegeven prijs geleverd te worden. Dit kan anders zijn wanneer een artikel wordt aangeboden als showmodel. Of wanneer er aangegeven is dat er gestunt wordt met zeer hoge kortingen. Onder deze omstandigheden mag de koper er gerechtvaardigd vanuit gaan dat de lage prijs juist is.

Soms staan er bordjes in een winkel, waarop is vermeld dat de kassa de enige juiste prijs aangeeft. Dit biedt geen garantie voor de verkoper. Van belang is of de koper erop mocht vertrouwen dat de prijs bij het artikel juist was.

In een procedure gaat de rechter uit van een gemiddeld geïnformeerde koper. Van de koper mag worden verwacht dat hij/zij op de hoogte is van de gangbare prijzen voor het artikel. Als de prijs niet marktconform is, mag de koper er niet vanuit gaan dat de aangegeven prijs juist is. In het geval van de hoogslapers van Leen Bakker lag de aangegeven prijs ruimschoots beneden de kostprijs. Op social media werden veel twijfels geuit of de aangegeven prijs wel juist was. De kopers mochten er dus niet vanuit gaan dat de prijs juist was.

Kortom, als de prijs te mooi is om waar te zijn, is dat vaak ook zo.