Maandelijks archief: juni 2019

Verjaring van schulden

Jaren geleden bent u vergeten een factuur te betalen en nu ontvangt u ineens een brief van een deurwaarder met het verzoek het openstaande bedrag vermeerderd met rente over te maken. Mag dat? Of kan een schuld verjaren?

Wat is verjaring van een schuld?

Het verjaren van een schuld betekent dat deze niet meer opgeëist kan worden door de schuldeiser. De vordering wordt omgezet in een niet-afdwingbare natuurlijke verbintenis. De vordering kan dan alleen worden ingelost door vrijwillige betaling of door verrekening.

Een schuld kan verjaren als de schuldeiser deze een aantal jaren niet heeft opgeëist. ‘Niet opgeëist’ betekent dat u geen herinnering of aanmaning heeft ontvangen. De termijn gaat lopen op het moment dat de schuld is ontstaan of op het moment dat de betalingstermijn is verstreken.

Wanneer verjaart een schuld?

Iedere schuld kent een eigen verjaringstermijn. Het hangt van het type schuld af na welke termijn een schuld verjaart. De algemene verjaringstermijn is meestal vijf jaar. In ieder geval is een schuld na twintig jaar verjaard.

Voor de volgende vorderingen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar:

  • nakoming van een overeenkomst tot een geven of een doen, zoals bijvoorbeeld een geldlening.
  • periodieke betalingen, zoals alimentatie, loon of huur.
  • onverschuldigde betaling, bijvoorbeeld wanneer u een onbedoelde bijschrijving op uw bankrekening ontvangt.

Een consumentenkoop verjaart na twee jaar. Er is sprake van een consumentenkoop wanneer u als particulier iets koopt bij bijvoorbeeld een winkel. Als u vergeet te betalen, kan de verkoper de schuld na twee jaar niet meer opeisen.

Een belastingschuld verjaart na drie tot twaalf jaar. Een belastingschuld verjaart als de Belastingdienst niet binnen de termijn een aanslag van de te betalen belasting stuurt. De kans dat dit gebeurt is klein. De Belastingdienst heeft namelijk een systeem dat een melding verstuurt als een schuld bijna verjaart.

Als de schuldeiser u verzoekt de schuld te betalen, wordt de verjaring gestuit.

Wat is stuiting van de verjaring?

Als de schuldeiser contact met u opneemt over de schuld, begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen. Dit heet ‘stuiting’. Een lopende verjaringstermijn kan op verschillende manieren gestuit worden. De wet noemt drie manieren, te weten een daad van rechtsvervolging (het instellen van een eis via een dagvaarding of verzoekschrift), erkenning van de schuld door de schuldenaar (hieronder valt ook aflossing op de schuld) of door een schriftelijke aanmaning of mededeling.

In theorie is het dus mogelijk dat een schuld verjaart, maar in de praktijk gebeurt dit niet vaak.

Deze blog ziet overigens specifiek op de verjaring van schulden en niet op verjaring van vonnissen van de Rechtbank. Een vonnis van de Rechtbank verjaart meestal pas na 20 jaar. De gedachte daarachter is dat in een vonnis door een rechter is vastgesteld dat de betreffende schuld bestaat. Dit impliceert dat de schuldenaar rekening moet houden met het feit de schuldeiser de schuld betaald wil zien.