Maandelijks archief: april 2018

Het verzwijgen van bezittingen bij scheiding

Gisteren las ik een bericht over de Russische miljardair, Farchad Achmedov. Hij moet zijn superjacht Luna ter waarde van ruim 400 miljoen euro aan zijn ex, Tatyana Achmedova, afstaan. Een Londense rechtbank heeft besloten dat hij het jacht moet overdragen aan zijn ex-vrouw. Hij had voor zijn ex verborgen gehouden dat hij de eigenaar was. Het superjacht ligt momenteel in Dubai. Volgens de Britse rechtbank had de man geprobeerd om het jacht via schimmige constructies buiten de scheiding te houden. Omdat hij het jacht bewust verborgen had gehouden, moet hij de eigendom nu afstaan aan zijn ex.

Het verzwijgen van bezittingen bij scheiding. Hoe is het in Nederland geregeld?

Als de echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, moeten bij een echtscheiding alle bezittingen en schulden bij helfte verdeeld worden. Ook als er sprake is van huwelijkse voorwaarden, kunnen sommige goederen gemeenschappelijk zijn. Deze moeten dan verdeeld worden. Als peildatum voor de bepaling welke goederen en schulden verdeeld dienen te worden, geldt de datum waarop het verzoek tot echtscheiding is ingediend.

Volgens de wet kan iedere echtgenoot vorderen dat er een boedelbeschrijving wordt opgesteld. Een boedelbeschrijving is een overzicht van alle bezittingen en schulden op de datum van scheiding. Met de boedel wordt dus niet alleen de inboedel bedoeld, zoals weleens verondersteld wordt, maar alle bezittingen. Het opstellen van een boedelbeschrijving is geen verplichting. Soms kan het verstandig zijn een notariële boedelbeschrijving te laten opstellen. Het voordeel van een notariële boedelbeschrijving is dat hieraan een zogenaamd dwingend bewijsrechtelijk karakter toekomt. Dit betekent dat wat er in de notariële akte staat als vaststaand wordt aangenomen.

Als één van de echtgenoten bewust onvolledige informatie over het aanwezige vermogen geeft, staat daar een zware sanctie op. In de wet (artikel 3:194 lid 2 BW) is bepaald dat wanneer één van de echtgenoten opzettelijk tot de gemeenschap behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, dit verborgen goed aan de andere echtgenoot toekomt!

Voor de toepassing van het artikel is vereist dat er sprake is van opzet. De echtgenoot die stelt dat er door de ander goederen zijn verzwegen, moet aantonen dat er sprake was van opzet. Dit is soms lastig aan te tonen. Als het aangetoond kan worden, zijn de consequenties groot!

In Nederland geldt dus een vergelijkbare regeling als in Engeland. Kortom, verzwijgt één van de echtgenoten opzettelijk dat er ook nog een superjacht in de haven van Dubai ligt, dan komt dit superjacht aan de andere echtgenoot toe.

Tip:

Als er een vermoeden bestaat dat in de echtscheiding mogelijk goederen verzwegen zullen worden, laat dan een notariële boedelbeschrijving opstellen. De echtgenoten moeten in de boedelbeschrijving een eed afleggen over de juistheid van hun verklaringen. Als er valse verklaringen in de boedelbeschrijving zijn afgelegd, bestaat het risico van strafrechtelijke vervolging.

Het opzettelijk verzwijgen van goederen loont dus niet en kan aanzienlijke consequenties hebben.

Alimentatie voor kinderen ouder dan 18 jaar

Ouders zijn op grond van de wet verplicht om (financieel) voor hun kinderen te zorgen. Deze verplichting eindigt niet als een kind 18 jaar oud is geworden. Het is dus een groot misverstand dat er geen alimentatie meer betaald hoeft te worden zodra een kind 18 jaar is geworden. In de wet is bepaald dat er een (studie)bijdrage betaald dient te worden, totdat het kind 21 jaar oud wordt.

Op het moment dat een kind de 18-jarige leeftijd bereikt, mag deze de alimentatie zelf ontvangen. Of de alimentatie rechtstreeks aan het kind betaald wordt, is meestal afhankelijk van het feit of het kind uitwonend is. Als het kind nog thuiswonend is, wordt de alimentatie vaak nog aan de verzorgende ouder betaald.

Als er door de rechter alimentatie is vastgesteld voordat het kind 18 jaar is geworden, loopt deze bijdrage na de 18de verjaardag automatisch door. Dat is dus ook het geval als een kind gaat werken! Maar dat is toch niet eerlijk, hoor ik u denken.

Wijziging alimentatie

Het is mogelijk om de alimentatie in onderling overleg met het meerderjarige kind aan te passen. Mijn advies is om dit dan wel schriftelijk vast te leggen, zodat over de gemaakte afspraken geen misverstanden kunnen ontstaan.

Als aanpassing van de alimentatie in onderling overleg niet lukt, kan de rechter gevraagd worden om een uitspraak te doen. In een procedure zal eerst de behoefte van het kind vastgesteld moeten worden. Kort gezegd, wat kost het kind? Daarnaast zal gekeken worden naar de draagkracht van de ouders. Kort gezegd, welke bijdrage kunnen de ouders betalen? De door de ouders te betalen bijdrage kan nooit hoger zijn dan de behoefte van het kind.

Behoefte van een meerderjarig kind

Voor de bepaling van de behoefte van studerende kinderen wordt gekeken naar de normbedragen van de Wet Studiefinanciering.

Voorbeeld: de behoefte volgens de Wet Studiefinanciering bedraagt € 1.000,00 per maand. Het kind ontvangt € 600,00 studiefinanciering. Dan resteert er nog een aanvullende behoefte van € 400,00 waarin de ouders moeten voorzien. Let op: voor zover de studiefinanciering als lening wordt verstrekt, wordt de behoefte van het kind daarmee niet verminderd. Alleen als de studiefinanciering als gift wordt verstrekt, werkt deze behoefte verlagend.

Eigen structurele inkomsten van een kind werken ook behoefte verlagend. Dit hangt ook af van de hoogte van het inkomen. Als een kind niet (meer) studeert maar volledig werkt, kan dit ertoe leiden dat de ouders geen bijdrage meer hoeven te voldoen. Als een kind volledig werkt, is het verstandig om afspraken te maken over een aanpassing van de bijdrage. Lukt dat niet? Neem dan contact met een advocaat op voor advies.

Alimentatie voor kinderen ouder dan 21 jaar?

De verplichting tot het betalen van kinderalimentatie eindigt normaal gesproken als een kind 21 jaar wordt. Alleen in uitzonderlijke situaties moeten de ouders ook daarna nog een financiële bijdrage leveren. Dit is het geval wanneer het kind behoeftig is. Een kind is behoeftig wanneer het niet in eigen levensonderhoud kan voorzien. Hiervan kan sprake zijn als het kind geestelijk of lichamelijk gehandicapt is.

Soms is in een ouderschapsplan of convenant de volgende bepaling opgenomen: “De man is aan een meerderjarig kind een bijdrage schuldig zolang het kind met redelijke resultaten en in overleg met de man met een beroepsopleiding bezig is of studeert, doch uiterlijk tot het moment waarop het kind de 25-jarige leeftijd bereikt. Dit beding ten behoeve van het kind is onherroepelijk, zodat het kind het recht heeft om zonodig nakoming van dit beding te vorderen.” Indien een dergelijke bepaling is overeengekomen, is er in beginsel ook een verplichting om alimentatie te voldoen nadat een kind 21 jaar is geworden.